Name: Solodovnikova, Vira Sergeevna
Date of birth: 1930-04-22
Days of death: 2004-11-03
Gender: male
Specialisms: Coleoptera
Citations:

Grama, V. M.; Prudkina, N. S.; Peyeva, L. I. 2005: On of the glorious school of Prof. S. I. Medvedev: In memoriam of Dr. V. S. Solodovnikova (22.04.1930-3.11.2004). Izvestija Charkovskogo entomologitscheskogo obschtschestva, Charkov XIII (1-2), S. 172-186; Schr.-verz., B15:12435

Updated: 2016-01-13 14:50:42
Data recorder: Eckhard K. Groll