Name: Belizin, Vladimir Ivanovitsch
Date of birth: 1905-00-00
Days of death: 1970-00-00
Gender: male
Citations:

Kovalev; Tobias 1971: [Belizin, V. I.] Entomologitscheskoje obozrenije, Leningrad, B15 10128, pp. 50(2). 469-471, + Schr.verz.

Updated: 2010-12-21 12:14:27
Data recorder: Reinhard Gaedike