Name: Chubareva, Lidiya Arkhipovna
Date of birth: 1921-03-17
Gender: female
Specialisms: Diptera; Simuliidae
Citations:

Anonym 2006: On the 85th birthday of L. A. Chubareva. Entomologitscheskoje obozrenije, St. Peterburg LXXXV (1), S. 257-276, B15 10128

Updated: 2016-01-14 10:14:32
Data recorder: Eckhard K. Groll