Name: Rehák, Vladimir
Date of birth: 1932-05-23
Gender: male
Specialisms: angewandte Entomologie
Citations:

Šedivy, J. 1992: [Rehak, V.] Ochrana Rostlin. Ab 21.1948 mit Nebentitel: Zaschtschita rastenij; = Protection of Plants., Praha 28 (4), pp. 312, (70. Geb.)

Updated: 2016-01-13 14:56:15
Data recorder: Reinhard Gaedike