Name: Zvára, Josef
Date of birth: 1932-03-31
Place of birth: Bykovic nad Benesovsk
Gender: male
Specialisms: angewandte Entomologie
Citations:

Táborsky, V. 1992: [Zvara, J.] Ochrana Rostlin. Ab 21.1948 mit Nebentitel: Zaschtschita rastenij; = Protection of Plants., Praha 28 (3), 10578, pp. 297 - 298 (60. Geb.)

Updated: 2021-05-04 16:05:45
Data recorder: Editha Schubert