Name: Gorodkov, Kirill Borisovitsch
Date of birth: 1932-06-14
Place of birth: in Leningrad
Days of death: 2001-05-05
Gender: male
Remark: Heleomyzidae, Scathophagidae
Specialisms: Diptera
Citations:

Tanasijtshuk, V. N.; Trjapitzin, V. A.; Nekrasov, B. V. 2002: [Gorodkov, K. B.] Entomologitscheskoje obozrenije, St. Peterburg 81 (2), B15 10128, pp. 514-519, Portr.+Schr.verz.

Updated: 2016-02-15 11:53:46
Data recorder: Cornelia Grunow