Regal: 30, Kasten: 106_Aleocharinae 001, Bild: Col_Staphylinidae 106_Aleocharinae 001.jpg