Regal: 31, Kasten: 282_Oxytelinae 001, Bild: Col_Staphylinidae 282_Oxytelinae 001.jpg