Regal: 32, Kasten: 418_Staphylininae 00, Bild: Col_Staphylinidae 418_Staphylininae 001.jpg